Proces

Vores proces er afgørende for, at både bygherre får en god løsning, at vi som arkitekter kan stå inde for det faglige niveau samt at vores bygherre oplever en god og effektiv proces. Kodeordet for os er dialog med bygherre og entreprenør gennem hele processen, så vi sikrer kvaliteten, tidsplanen og økonomien holder.

Processen kan afhænge af hvilken udbudsform man vælger. Hoved-, fag eller totalentreprisen. Tegnestuen rådgiver i hvilken udbudsform der vil være den mest hensigtsmæssige ud fra den enkelte opgave.

Vi samarbejder med en række rådgivere, håndværkere og entreprenører som sammen med os sikre et håndværksmæssig godt resultat, god service og punktlighed.

 

Opstart

Besøg hos bygherren
En byggeproces starter altid med et møde hos bygherren, hvor vi taler om de behov, ønsker og drømme, du/I, som bygherre har. Hvad er problemet – mangler I plads, er der behov for et badeværelse mere, eller skal der andre funktioner ind i huset?

Det er også her, vi nogenlunde afdækker ambitionsniveauet i løsningen – omfangsmæssigt såvel som økonomisk. Ikke mindst oplever vi selv den bygning, som det drejer sig om, så vi kan danne os et indtryk af muligheder, materialer og mål.

Procesbeskrivelse og tilbud.
Efter mødet hos bygherren udarbejder vi en beskrivelse af, hvordan vi ser processen, afhængigt af typen af opgaven og størrelsen. Vi udarbejder et forslag med tidshorisonter for de vigtigste milepæle i processen, samt et tilbud, som I godkender, før vi går videre.

 

 

Skitseforslag

Vi mødes igen med bygherren, hvor vi gennemgår vores skitseforslag. Det er et overordnet idéoplæg, hvor vi giver vores bud på et løsningsforslag, der tager højde for de ønsker og problemer, som vi er blevet præsenteret for, og som er i overensstemmelse med jeres ambitionsniveau.

Skitseforslaget indeholder ofte plan-, snit- og facadeskitser på idéplan til visualisering af forslagene, som bliver overleveret med forklaringer.

Efter eventuelle justeringer af skitseforslaget, og bygherrens godkendelse heraf går vi videre til udførelse af myndighedsprojektet.

 

 

Myndighedsprojekt

Efter et godkendt skitseforslag går vi videre med myndighedsprojektet. Her skal redegøres for byggeriets art, størrelse, bebyggelsesprocent, materialer mv., som kræves for at kommunen giver byggetilladelse. Vi udarbejder den skriftlige ansøgning og sørger for de målsatte detaljerede tegninger, så de kan godkendes i forhold til lovgivning eller en evt. dispensation.

Alt efter projektets omfang og om der er tale om enfamiliehuse eller lejligheder, kan der blive behov for ydelser så som varmetabsberegning, dagslysberegninger, beregning af CO2 aftryk, landinspektør, ingeniør, certificeret statiker og certificeret brandrådgiver. I disse tilfælde indhenter vi tilbud fra de respektive rådgivere.

 

 

Projektering/udbudsmateriale

Projekteringen af byggeprojektet er den mest omfattende fase i processen.

Her skal hele byggeprojektet gennemtegnes i detaljer med uddybende beskrivelser og mål. Alle materialer skal vælges. Det kan typisk være valg af døre, vinduer, flisetype, blandingsbatterier, gulve, lofter, overflader mv.

Ofte vil et møde med bygherre kunne afholdes hos en leverandør, for at kunne beslutte materialer, håndtag, (installationer til badeværelse og køkken) el.lign.

Vi udfører udbudsmateriale til de respektive entreprenører for indhentning af priser og udarbejder en tidsplan.

I denne fase vil der ved enfamiliehuse være behov for geotekniker.

 

 

Udførelse

Efter valg af entreprenør udarbejder vi sammen med entreprenøren en tidsplan, som både bygherre og håndværkere godkender.

Vi planlægger og koordinerer udførelsen af projektet, og vi udfører tilsyn med byggeriet undervejs og sikrer at den håndværksmæssige kvalitet er i orden.

Vi indkalder til og styrer byggemøder. Her foregår dialogen med entreprenøren (og håndværkerne), og der afklares spørgsmål og evt. problemer. Ved møderne tjekkes ligeledes arbejdet i forhold til tidsplan og økonomi.

Sammen med entreprenøren står vi for afleveringsforretning til bygherren, hvor vi er med til at sikre at man får det, som er beskrevet i tilbuddet og beskrivelsen.

1 år efter byggeriets færdiggørelse foretages evt. en gennemgang af det færdige byggeri, hvor man tjekker at det hele fungerer efter hensigten, og hvor entreprenør kan påkræves evt. udbedringer af mangler.